GDPR

Urmatoarea sectiune are rolul de a va usura parcurgerea prezentului document si intelegerea corecta a termenilor specifici.

Definitii:

ANSPDCP =  Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;

“date cu caracter personal” inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (“persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

“prelucrare” inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea;

“operator” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci cand scopurile si mijloacele prelucrarii sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevazute in dreptul Uniunii sau in dreptul intern;

“persoana imputernicita de operator” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care prelucreaza datele cu caracter personal in numele operatorului;

“destinatar” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism careia (caruia) ii sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent daca este sau nu o parte terta. Cu toate acestea, autoritatile publice carora li se pot comunica date cu caracter personal in cadrul unei anumite anchete in conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de catre autoritatile publice respective respecta normele aplicabile in materie de protectie a datelor, in conformitate cu scopurile prelucrarii;

“consimtamant” al persoanei vizate inseamna orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate.

 1. Identitatea si datele de contact ale operatorului

WORLDWIDE EDUCATION CONSULTING GROUP SRL SRL (denumita in continuare British English School sau Operatorul), cu sediul social in Sos Pantelimon,Nr. 309, Ap 264, Sector 2, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/19690/2021, C.I.F. RO 45207635,    in calitate de autor, proprietar si administrator al site-ului www.britishenglishschool.uk, , respecta confidentialitatea si securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal ale fiecarei persoane care acceseaza site-ul web. In acest sens, operatorul depune toate eforturile pentru a se asigura ca informatiile care sunt introduse in bazele interne de date sunt utilizate numai in scopuri determinate, explicite si legitime, in conformitate cu prezenta politica de confidentialitate.

Pentru a suplimenta garantiile oferite in ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, operatorul a desemnat un Responsabil cu Protectia Datelor (Data Protection Officer).

! In cazul in care operatorul solicita furnizarea datelor personale pentru activitati de marketing, iar persoana vizata care ofera aceste date nu a implinit in mod legal varsta de 16 ani, British English Schoolva solicita acordul expres si scris al reprezentantului legal.

 1. Drepturile utilizatorilor site-urilor

British English School  , in calitate de operator de date cu caracter personal, a implementat si implementeaza, de fiecare data cand este necesar, masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru a asigura respectarea drepturilor utilizatorilor site-urilor (persoane vizate conform legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal). 

In masura in care dispozitiile legale aplicabile unei anumite circumstante nu prevad altfel, persoanele vizate care interactioneaza si site-ul www.britishenglishschool.uk,  au urmatoarele drepturi:

 • Dreptul de informare si acces: inseamna dreptul persoanei vizate de a obtine o confirmare din partea operatorului ca prelucreaza sau nu datele cu caracter personal care il privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele.
 • Dreptul la portabilitatea datelor se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. Portabilitatea datelor completeaza dreptul de acces.
 • Dreptul la opozitie vizeaza dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al operatorului. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizata are cu precadere dreptul de a se opune prelucrarii in orice moment.
 • Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte stocate. Rectificarea trebuie comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate (demonstrabile).
 • Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) inseamna dreptul persoanei vizate de a solicita sa ii fie sterse datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; isi retrage consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar persoana se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea; in cazul in care operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; in cazul in care persoana s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei respective.
 • Dreptul la depunerea unei sesizari la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, in situatia in care persoana vizata, in urma contactarii si formularii de solicitari catre operator, apreciaza ca nu ii sunt respectate drepturile legale in legatura cu prelucrarea datelor.


Datele de contact ale ANSPDCP sunt urmatoarele:

Adresa:

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30
Sector 1, cod postal 010336
Bucuresti, Romania

Telefon:

+40.318.059.211
+40.318.059.212

Fax:

+40.318.059.602

Email:

anspdcp@dataprotection.ro

Pagina de internet:

www.dataprotection.ro

 

 • Dreptul de a sesiza instanta judecatoreasca competenta.

In ceea ce priveste exercitarea drepturilor recunoscute persoanelor vizate, solicitarile pot fi transmise la adresa de e-mail info@britishenglishschool.uk sau la adresa din Bucuresti, Sos Pantelimon 309, ap 264, Sector 2 Bucuresti.

Persoanele care transmit astfel de solicitari catre British English Schoolsunt rugate sa mentioneze fie in subiectul e-mailului, fie pe plicul in care vor fi trimise/depuse documente, informatii precum “protectia datelor”.

British English School va analiza cererile si solicitarile persoanelor vizate si va raspunde in termen de cel mult 30 de zile. In cazul in care persoana vizata considera ca raspunsul operatorului nu este unul favorabil, aceasta se poate adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal ori instantei de judecata competente.

Operatorul este afiliat unor retele de social media, respectiv Facebook (British English School), Intagram (britishenglishschool.uk), LinkedIn (British English School) si Youtube (British English School  ). 

Datele personale furnizate voluntar de persoanele care acceseaza paginile de social media nu sunt extrase si prelucrate in alte scopuri decat cele pe care le are in vedere utilizatorul atunci cand decide sa urmareasca pagina, cand ofera un „like” pentru o anumita postare sau plaseaza un comentariu la orice fotografie/postare. Prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul acestor canale de comunicare se supune Politicii de confidentialitate aplicabile la nivelul fiecarui canal/retea in parte.

 1. Scopurile si temeiurile legale ale prelucrarii. Categoriile de date cu caracter personal colectate si prelucrate de catre British English School  

Operatorul colecteaza date cu caracter personal pe baza furnizarii voluntare de catre persoanele vizate (vizitatori ai site-ului). Categoriile de date cu caracter personal colectate depind de natura modului in care vizitatorul doreste sa interactioneze cu site-ul www.britishenglishschool.uk

British English School prelucreaza datele furnizate voluntar de persoanele vizate prin intermediul urmatoarelor mijloace:

► Cand persoana vizata isi manifesta interesul pentru serviciile British English School

 »  Formularul pentru informatii sau inscrieri:

Prin intermediul acestuia sunt prelucrate urmatoarele date: nume si prenume, adresa de e-mail, numar de telefon.

De asemenea, separat este solicitat consimtamantul expres al persoanei vizate pentru comunicarea de e-mailuri si/sau mesaje din partea British English School cu privire la activitatea, ofertele si orice alte aspectele legate de activitatile operatorului.

» Formularul pentru inscriere copil la lectia gratuita de limba engleza:

Prin intermediul acestuia sunt prelucrate urmatoarele date: numele si prenumele , e-mail, numar de telefon.

De asemenea, separat este solicitat consimtamantul expres al persoanei vizate pentru comunicarea de e-mailuri si/sau mesaje din partea British English School cu privire la activitatea, ofertele si orice alte aspectele legate de activitatile operatorului.

» Formularul pentru solicitare informatii:

Prin intermediul acestuia sunt prelucrate urmatoarele date: nume si prenume, e-mail, telefon.

De asemenea, separat este solicitat consimtamantul expres al persoanei vizate pentru comunicarea de e-mailuri si/sau mesaje din partea British English School cu privire la activitatea, ofertele si orice alte aspectele legate de activitatile operatorului.

»  Formularul pentru inscrieri:

Prin intermediul acestuia sunt prelucrate urmatoarele date: nume si prenume, curs dorit, , telefon, e-mail.

De asemenea, separat este solicitat consimtamantul expres al persoanei vizate pentru comunicarea de e-mailuri si/sau mesaje din partea British English Schoolcu privire la activitatea, ofertele si orice alte aspectele legate de activitatile operatorului.

 1. Protectia datelor cu caracter personal. Perioada de retentie a datelor

British English School nu va dezvalui datele cu caracter personal colectate prin intermediul site-urilor British English School  , cu exceptia angajatilor autorizati si contractorilor/partenerilor ce au calitatea de persoane imputernicite/operatori (partenerul care asigura organizarea taberelor, partenerul care organizeaza examenele internationale) carora aceste date le sunt necesare pentru a le prelucra impreuna cu British English Schoolsau pentru a furniza servicii disponibile site-ului British English School  , ori in cazul in care obligatia de dezvaluire reprezinta o obligatie legala a British English Schoolsau a angajatilor ori contractorilor/paretenerilor acesteia.

British English School  , impreuna cu colaboratorii sai, si-a asumat responsabilitatea implementarii unor masuri tehnice si organizatorice corespunzatoare privind protectia confidentialitatii si securitatii datelor cu caracter personal.

Totodata, British English School acorda acces la datele cu caracter personal angajatilor autorizati si contractorilor/partenerilor (persoane imputernicite/operatori), doar in conformitate cu scopul declarat al colectarii datelor. Toti angajatii, colaboratorii si furnizorii de servicii ai British English School care intra in contact cu datele cu caracter personal, trebuie sa actioneze in conformitate cu principiile politicilor si procedurilor de confidentialitate si de securitate a datelor cu caracter personal semnand declaratii si acorduri de confidentialitate cu privire la aceste date.

Datele cu caracter personal ale utilizatorilor site-urilor British English School sunt retinute pe o perioada de pana la 10 ani (in functie de scopul colectarii datelor personale- uneori, incheierea unui contract).

 1. Modificari ale politicii de confidentialitate

Daca va considera ca este necesara o schimbare a regulilor de confidentialitate sau daca vor interveni schimbari legislative sau de alta natura care vor impacta prezenta Politica de confidentialitate, British English Schoolva publica respectivele modificari in aceasta pagina, pentru a va informa cu privire la tipurile de date care sunt colectate si modul in care acestea sunt utilizate.

Orice intrebari/solicitari privind protectia datelor pot fi transmise la adresa de email info@britishenglishschool.uk ro sau la adresa din Bucuresti, Sos Pantelimon 309, ap 264 Sector 2.

Persoanele care transmit astfel de solicitari catre British English School sunt rugate sa mentioneze fie in subiectul e-mailului, fie pe plicul in care vor fi trimise/depuse documente, informatii precum “protectia datelor”.

 • Dreptul la depunerea unei sesizari la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, in situatia in care persoana vizata, in urma contactarii si formularii de solicitari catre operator, apreciaza ca nu ii sunt respectate drepturile legale in legatura cu prelucrarea datelor.

Datele de contact ale ANSPDCP sunt urmatoarele:

Adresa:

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30
Sector 1, cod postal 010336
Bucuresti, Romania

Telefon:

+40.318.059.211
+40.318.059.212

Fax:

+40.318.059.602

Email:

anspdcp@dataprotection.ro

Pagina de internet:

www.dataprotection.ro